Synoptik Nuuk ApS

CVR-nr 89444713 Aktiv
3900 Nuuk

Likviditetsgrad:


Meget god (425,83%)
2019: Meget god (359,55%)

Afkastningsgrad:


Meget god (51,2%)
2019: Meget god (47,3%)

Soliditetsgrad:


Meget god (88,2%)
2019: Meget god (82,5%)