Proff
Proff
Annonce
Annonce

James Bond - 007 ApS

CVR-nr39086808
AdresseSkindergade 7, 1159 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

06.11.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

0

Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

3.261

1.184

732

1.404

1.460

Personaleomkostninger

-1.643

-1.207

-998

-899

-834

Afskrivninger

-281

-237

-230

-207

-271

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

0

Primært resultat

1.337

-260

-496

299

354

Finansielle indtægter

15

2

0

0

22

Finansielle udgifter

-104

-102

-125

-65

-164

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

0

0

0

-282

Finansielle poster netto

-89

-100

-125

-65

-424

Ordinært resultat

1.247

-360

-621

233

-69

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

0

Resultat før skat

1.247

-360

-621

233

-69

Skat af årets resultat

-274

54

147

-53

-47

Årets resultat

973

-306

-474

181

-116

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

259

274

289

0

0

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Immaterielle anlægsaktiver i alt

259

274

289

0

0

Grunde og bygninger

502

447

370

35

1.868

Andre anlæg og driftsmidler

119

290

405

532

759

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

250

250

Materielle anlægsaktiver i alt

621

737

775

817

2.877

Kapitalandele

0

0

0

9

0

Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

0

Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

0

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

9

0

Anlægsaktiver i alt

880

1.011

1.064

826

2.877

Varebeholdninger

114

113

55

46

51

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

60

0

0

48

61

Tilgodehavender hos nærtstående parter

492

54

186

0

378

Andre tilgodehavender

788

203

545

28

32

Værdipapirer

0

0

0

0

0

Likvide midler

207

335

225

322

20

Omsætningsaktiver i alt

1.669

712

1.012

445

544

Status balance

2.548

1.723

2.076

1.271

3.421

Selskabskapital

50

50

50

50

50

Overført resultat

1.158

185

491

65

-116

Udbytte

0

0

0

0

0

Øvrige reserver

0

0

0

0

0

Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

1.208

235

541

115

-66

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

0

Egenkapital i alt

1.208

235

541

115

-66

Udskudt skat

0

0

0

0

0

Hensættelse--

0

16

16

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

0

Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

0

Anden langfristet gæld

0

0

0

0

0

Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

0

Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til nærtstående parter

88

653

1.137

788

2.285

Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

0

Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

866

Selskabsskat

253

0

0

53

31

Varekreditorer

426

204

17

92

91

Anden gæld

574

631

381

208

198

Kortfristet gæld i alt

1.341

1.488

1.536

1.140

3.472

Passiver i alt

2.548

1.723

2.076

1.271

3.421

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte

3

3

3

2

1

Hent gratis årsrapporter

James Bond - 007 ApS

CVR-nr 39086808

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 06.11.2017 (PDF)

Periode: 06.11.2017 - 31.12.2018

Kreditrapport

James Bond - 007 ApS

CVR-nr: 39086808

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

James Bond - 007 ApS

CVR-nr: 39086808

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger