Proff
Proff
Annonce
Annonce

Priceonline ApS

CVR-nr43131710
AdresseBlichersvej 22, 8752 Østbirk

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

16.03.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste-23-17
Personaleomkostninger00
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat-23-17
Finansielle indtægter00
Finansielle udgifter0-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto0-3
Ordinært resultat-23-20
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat-23-20
Skat af årets resultat00
Årets resultat-23-20

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-12
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler00
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt00
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00
Finansielle anlægsaktiver i alt00
Anlægsaktiver i alt00
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender21
Værdipapirer00
Likvide midler2932
Omsætningsaktiver i alt3133
Status balance3133
Selskabskapital4040
Overført resultat-43-20
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-320
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt-320
Udskudt skat00
Hensættelse--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld210
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt210
Kortfristet gæld til nærtstående parter00
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat00
Varekreditorer00
Anden gæld1313
Kortfristet gæld i alt1313
Passiver i alt3133

ANDET

2023-122022-12
Antal ansatte--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Priceonline ApS

CVR-nr 43131710

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 16.03.2022 (PDF)

Periode: 16.03.2022 - 31.12.2022

Kreditrapport

Priceonline ApS

CVR-nr: 43131710

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Priceonline ApS

CVR-nr: 43131710

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger